Obchodní podmínky – zapůjčení lyžařského vybavení

NEVEX s.r.o. 
Paláskova 1108/3
PRAHA 8, 182 00

IČ: 274 41 351
DIČ: CZ27441351
vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 111173

Adresa provozovny / pronajímatel:
Lyžovačka.cz
Třebovská 36, Mohelnice 78985
Telefonní číslo: +420 739 933 178, +420 776 206 405
Kontaktní e-mail: prodejna@lyzovacka.cz

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí dobrovolné registrace zákazníka půjčovny a jsou platné spolu s registrací po dobu nejméně pěti let, pokud mezitím nedojde ke změně těchto podmínek, případně ke zrušení registrace. V průběhu platnosti této registrace může proběhnout neomezený počet půjčovacích cyklů bez toho, aby byla ke každé půjčce znovu uzavírána nová registrace.

Jako součást registrace bude každému registrovanému zákazníkovi přiděleno registrační číslo, které bude zákazník používat při jakémkoliv kontaktu s půjčovnou pronajímatele.

Každý půjčovací cyklus bude obsahovat soupis půjčovaného materiálu, částku za půjčovné dle období a platného ceníku, který je vždy k dispozici na prodejně Lyžovačka.cz a na webu www.lyzovacka.cz/pujcovna a částku kauce (pokud je požadována dle platného ceníku).

Pronajímatel přenechává na základě těchto obchodních podmínek nájemci předmět nájmu, jehož je majitelem, dle soupisu na samostatném dokladu (Prodejce) za každý půjčovací cyklus k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje zaplatit nájemné. Předmět nájmu bude řádně překontrolován oběma stranami v místě provozovny při předání a převzetí. Pokud to vyžaduje charakter věci (boty, helma), je nájemce povinen tento předmět při odběru vyzkoušet. Zaplacením sjednané částky vyjadřuje nájemce souhlas se správnou velikostí zapůjčeného materiálu a jeho fyzické převzetí.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na dohodnutém místě vrácení. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu vrátí nepoškozený a ve stavu, ve kterém jej převzal s ohledem na běžné opotřebení. Pronajímatel je povinen seznámit nájemce s obsluhou a údržbou zapůjčených věcí.

Při poškození předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit opravu poškozené věci. Úhrada částky za opravu bude čerpána přednostně z kauce, pokud byla poskytnuta. V opačném případě bude cena za opravu předmětu stanovena autorizovaným servisem a nájemce je povinen tuto cenu zaplatit. V případě použití kauce k úhradě vzniklé škody je povinen nájemce doplatit částku, která přesahuje výši kauce, popřípadě mu bude vrácen nedoplatek uvedené kauce.

Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající 80 % ceny zapůjčeného předmětu nájmu. Na tuto částku bude vystaven samostatný doklad, který bude splatný do 10 ti dní ode dne předpokládaného vrácení zapůjčené věci. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, bude povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den svého prodlení až do zaplacení.

Je-li předmět nájmu vrácen po uplynutí sjednané doby, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci nájemné ve výši 100,- Kč za každý den prodlení až do skutečného vrácení předmětu nájmu. Tato povinnost nájemci nevzniká, pokud v den vrácení pronajímateli oznámí, že byl předmět nájmu zničen, ztracen nebo odcizen.

Pronajímatel je oprávněn účtovat nájemci vratnou kauci z důvodu možnosti vzniku škod na zapůjčeném materiálu, a to hlavně u zápůjček dlouhodobého charakteru. Kauce je hrazena spolu s nájemným v hotovosti při převzetí věcí nájemcem a podpisu dokladu o převzetí a vrácena při bezvadném vrácení předmětu nájmu.

Nájemné se uzavírá do data uvedeného na dokladu o zapůjčení věci při každém půjčovacím cyklu. Do tohoto data je požadováno vrácení předmětu nájmu. V případě předčasného vrácení předmětu nájmu se rozdíl ceny nájmu nevrací.

Vybavení je nutné vrátit očištěné od hrubých nečistot. V opačném případě je účtován poplatek 200,- Kč.

Nájemce si je vědom své plné odpovědnosti za případné škody na zdraví a majetku svém nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním předmětu nájmu.

Tyto podmínky jsou platné od 22. 9. 2019